Disclaimer

WeekendjenaarLonden.nl is onderdeel van Weekendjenaar.nl, wat een concept is van Kopal BV. Onderstaande bepalingen van WeekendjenaarLonden.nl refereren daarom naar zowel WeekendjenaarLonden.nl als Kopal BV.

De website WeekendjenaarLonden.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

WeekendjenaarLonden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid – voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

WeekendjenaarLonden.nl  bevat links naar externe websites. WeekendjenaarLonden.nl is niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over, de content van deze websites.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WeekendjenaarLonden.nl.

Wij gaan zorgvuldig om met de door u opgegeven (persoonlijke) informatie.Leuke tips en informatie